آسانسور کارگاهی, تاور کرین

نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری

نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری

نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداري

نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری تاورکرین و آسانسور کارگاهی یا قرارداد سرویس و نگهداری تاورکرین و اسانسور کارگاهی می تواند به اشکال مختلفی منعقد گردد . ودارای بندهای مختلفی باشد که این موضوع با توجه حساسیت کارفرما و پیمانکار می تواند دارای بندها و تبصره های گوناگونی باشد اما به طور کلی می توان گفت که اکثر قراردادهای تعمیرات و نگهداری تاورکرین و آسانسور کارگاهی دارای بندهای زیر می باشد که ما در این مقاله سعی نمودیم یک نمونه از این قراردادها را در پی نوشت بیاوریم تا شما با این نوع قرادادها بیشتر اشنا شوید .


            اين قرارداد به تاريخ ……………… در شهر ……………..  بين ………………………………….. به آدرس ……………………………………………….. كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي‌شود به نمايندگي ………………………………… از يك طرف واقای …………………… به نمايندگي ………………………. (مديرعامل) و به آدرس ………………………………………………………… تلفن …………………….  كه از اين به بعد پيمانكار ناميده مي‌شود از طرف ديگر منعقد مي‌گردد.

(آدرس قانوني طرفين پيمان هماني است كه در مقدمه قيد شده و هرگونه تغيير آدرس مي‌بايست به اطلاع طرفين برسد ودرغير اينصورت ارسال هرگونه مكاتبات به‌نشاني قبلي‌حكم ابلاغ‌قانوني را دارد)

ماده 1- موضوع نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری و محل اجراي كار:

موضوع پيمان عبارتست از: نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير :

1-      ……………….. دستگاه تاور کرین …………………………… به ظرفيت………………

2-      ……………….. دستگاه تاور کرین ……………… ………….به ظرفيت ……………..

3-      ……………….. دستگاه تاور کرین………………………….. به ظرفيت ……………..

4-      ……………….. دستگاه تاور کرین …………………………..به ظرفيت ……………..

5-     ………………….دستگاه اسانسور کارگاهی………………………. به ظرفیت ………………

و تجهيزات جانبي آنها ………………… مستقر در کارگاه ………………………………………. كه شرايط فني مورد درخواست جهت سيستم‌هاي ذكر شده طبق ليست پيوست توسط نماينده كارفرما مشخص و به رؤيت و تحويل پيمانكار رسيده و جزء لاينفك اين قرارداد بوده و پيمانكار با اطلاع كامل از كميت و كيفيت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

محل اجراي كار: ………………………………………………………………………………………

ماده 2- اسناد و مدارك نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری :

اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است:

الف – پيمان حاضر
ب – صورتجلسات تحويل و تحول محل مورد نظر جهت نگهداري

ج – دستوركارها، صورت مجالس و هر نوع سند ديگري كه در مورد نحوه نگهداري و راهبري بين طرفين قرارداد مبادله مي‌گردد.

ماده 3- مبلغ نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری :

الف – مبلغ اوليه قرارداد براي يكسال شمسي است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكار بوده و هر ماهه مبلغ (………………………..) ريال به شرط اخذ گواهي حسن اجراي كار از كارفرما و يا نماينده معرفي شده او قابل پرداخت خواهد بود.

ب – به قيمتهاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحاد بها و افزايش مبلغ قرارداد تعلق نمي‌گيرد و قيمت هاي پيشنهادي پيمانكار مي‌بايست كامل باشد.

ج – از هر پرداخت به پيمانكار مبلغ 10% بعنوان حسن انجام كار كسر مي‌گردد كه در انتهاي قرارداد و پس از تحويل كامل و بي‌عيب تاسيسات مربوطه و در صورت عدم بدهي پيمانكار مسترد مي‌گردد.

د – مبلغ اين قرارداد با توجه به ماهيت كار تا مبلغ 25% مبلغ اوليه قرارداد قابل افزايش و يا كاهش مي‌باشد و در صورت ابلاغ كارفرما، پيمانكار موظف است با مباني اين قرارداد امور محوله را به انجام برساند.

ماده 4- مدت نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری :

مدت قرارداد يكسال شمسي از تاريخ …………………. لغايت تاريخ …………………. مي‌باشد كه در صورت رضايت طرفين اين قرارداد با رعايت مقررات قابل تمديد مي‌باشد. (توضيح اينكه در انتهاي قرارداد پيمانكار موظف به تحويل كامل كار به پيمانكار بعدي و يا نماينده كارفرما مي‌باشد)

ماده 5- شرايط تضمين امور محوله به پيمانكار:

حسن انجام كار كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل محل نگهداري تا پايان آن توسط پيمانكار تعهد مي‌گردد به گونه اي كه اگر در امور محوله به پيمانكار و يا نحوه نگهداري خللي ايجاد گردد و موجب بروز خسارت شود. پيمانكار مكلف است آن معايب و نقائص را با هزينه خود رفع نمايد. براي اين منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقائص و محل آنها كتبا به پيمانكار ابلاغ مي‌كند. پيمانكار بايد حداكثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معايب و نقائص كند و آنها را طي مدتي كه با رضايت كارفرما معين مي‌شود، رفع نمايد. در غير اين صورت كارفرما حق دارد معايب و نقائص ياد شده را راسا و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را باضافه 15(پانزده) درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند.

ماده 6 – نظارت نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری :

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است به عهده ……………………………………… خواهد بود و پيمانكار موظف است كارها را طبق قرارداد، اصول فني و دستورات كارفرما يا نماينده او و يا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد.

ماده 7 – تاييدات و تعهدات پيمانكار :

پيمانكار موارد زير را تاييد و متعهد به اجراي آنها مي‌باشد.

1-   در اجراي اين قرارداد پيمانكار متعهد مي‌گردد توسط پرسنل فني ماهر و تكنسين ذيصلاح حرفه‌اي سيستم‌ها و دستگاه‌هاي موضوع قرارداد را تحت كنترل و بازرسي مداوم قرار دهند. بازديدها و بازرسي‌ها بايد بصورت كامل و با تنظيم گزارش بازديد و ارائه چك ليست‌ها صورت گرفته و هر گونه سرويس و يا تعويض بموقع قطعات در اجزاء اصلي و يا فرعي سيستم‌ها و دستگاه‌ها صورت پذيرد و در گزارش‌ها منعكس گردد . سرویس های دوره ای در هر ماه يك بار و حسب درخواست كارفرما در هر زمان مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه آن گزارش شود و در اين گزارش شرايط كار فعلي دستگاه‌ها – نياز به قطعات و تعويض لوازم فرسوده و يا جايگزين نمودن قطعات جديد به جاي قطعات قديمي اعلام و منعكس شده باشد. در صورت غير مقيم بودن تكنسين‌ها و يا مهندسين ، با اعلام تلفني كارفرما تكنسين‌ها و يا مهندسين پيمانكار بايد حداكثر ظرف مدت ……… ساعت جهت بازديد و رفع نقص از دستگاه هاي موضوع قرارداد به محل مراجعه نمايند.

تبصره 1 : منظور از تعمير، بازسازي يا تعويض هر گونه قطعات و لوازم است كه بر اساس استهلاك و شوك وارد بدستگاه لازم است تعويض و جايگزين شود. بديهي است عملياتي كه بايد انجام شود تا قطعه‌اي تعويض شود و نيز راه اندازي مجدد جزء خدمات تعمير و تعويض قطعي مي‌باشد.

تبصره 2 : تغييرات و تعميرات كلي در سيستم تاور کرین ها و آسانسورهای موضوع قرارداد كه خارج از وظايف و مسووليت‌هاي پيمانكار است مي‌بايست با دلايل و توجيهات فني كافي صورت گيرد. بديهي است خرابي‌هايي كه در چارچوب تغييرات كلي قرار مي‌گيرد نظير آنچه در زير شرح داده شده از جهت نحوه سرويس و راهبري و دلايل خرابي توسط نماينده كارفرما بررسي و كنترل گرديده و مبلغ توافقی انها خارج از موضوع قرارداد به پیمانکار پرداخت گردد .

تغييرات كلي شامل :

الف –  سيم پيچي موتورهاي الكتريكي

ب – مونتاژ و دمونتاژ مجدد، افزایش یا کاهش ارتفاع دستگاهها

ج – تعويض سيم بكسل

د – تعميرات اساسي موتور و گيربكس ، تعمیرات اساسی اینورتر و تابلو برق ها

س – نصب کمربند

ش – خرید قطعات

تبصره 3 : شرح جزئيات سرويس و تعميرات مورد انتظار كارفرما كه جزء تعهد پيمانكار است در پيوست شماره (1) اين قرارداد كه مشخصات فني آن تهيه و تنظيم گرديده مندرج است.

2-   پيمانكار موظف است جهت هر دستگاه شناسنامه‌اي تهيه نمايد و ضمن ثبت مشخصات فني آن كليه تعميرات جزئي و كلي و يا سرويس‌هاي انجام شده را در آن شناسنامه ذكر نمايد.

3-   پيمانكار موظف است تعهدات خود را بر طبق شرايط اين قرارداد و موضوع تبصره 3  ماده 7 انجام دهد. بديهي است چنانچه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور نمايد كارفرما حق خواهد داشت ضمن ارسال اخطار به پيمانكار راسا و به هر طريقي كه مقتضي بداند نسبت به انجام آن بخش از تعهدات پيمانكار كه صورت نگرفته است اقدام و هزينه خسارات وارده را از پيمانكار وصول نمايد.( اين جريمه علاوه بر مبالغ اعلامي در ماده 5 قرارداد مي‌باشد) تشخيص ميزان خسارات و برآورد هزينه مربوطه بعهده كارشناس منتخب كارفرما مي‌باشد. پيمانكار با امضاء ذيل اين قرارداد اعلام و اقرار مي‌نمايد كه از مشخصات موضوع قرارداد و شرايط و ضوابط مربوطه به نحوه انجام كار و جزئيات تعهداتي كه بر عهده گرفته اطلاع كامل دارد.

4-   پيمانكار نگهداری و سرويس و تعمير دستگاههایی را كه طبق ماده 1 به او واگذار شده است بعهده گرفته و تعهد نمود كه طبق دستورالعمل كارخانه‌هاي سازنده و استانداردهاي مورد قبول از نظر نگهداري و تعميرات و سرويس را رعايت كرده و با توجه به نيازمنديهاي كارفرما دستگاههای مربوطه را راه اندازي كرده و امور راهبري آنها را بعهده داشته باشد و چنانچه در اثر قصور يا تقصير پيمانكار حسب تشخيص و تاييد كارشناس منتخب كارفرما خرابي و خسارت به دستگاه‌ها وارد آيد پيمانكار موظف است به هزينه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبرا ن خسارت وارده كه از هر نظر مورد تاييد كارشناس كارفرما باشد اقدام كند و در غير اينصورت كارفرما مجاز است خسارت وارده را از محل هر گونه مطالبات و يا سپرده حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار و يا اموال پيمانكار وصول نمايد.

5-   بهره برداري از دستگاههای موضوع اين قرارداد بطور مداوم/ منقطع انجام مي‌شود. پيمانكار موظف است كه دستگاه ها را در تمام مدت روز در ساعات اداري از ……………. لغايت ………………. تحت كنترل و مهيا براي كار آماده نگهدارد.

6-  پيمانكار افراد مورد نياز براي اجراي اين قرارداد را ظرف يك هفته پس از امضاء اين قرارداد كتبا به كارفرما معرفي مي‌نمايد و در صورت عدم صلاحيت فني نامبردگان به تشخيص كارفرما، پيمانكار موظف است حداكثر ظرفت مدت 48 ساعت نسبت به تعويض آنان اقدام نمايد.

7 –  پيمانكار موظف است كليه وسايل فني مورد نياز و ابزار و لوازم لازم را جهت انجام موضوع اين قرارداد در محل كار فراهم آورد بطوري كه هيچ گونه تاخيري در اجراي قرارداد به لحاظ كمبود وسايل مذكور صورت نپذيرد. اين بابت هيچ گونه مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود.

8-  كليه كارگران فني و غير فني ، تكنسين‌ها و مهندسين مرتبط با موضوع قرارداد، كارگران پيمانكار محسوب مي‌شوند و هيچگونه رابطه استخدامي يا كارگري با كارفرما نداشته و نخواهند داشت. پيمانكار متعهد گرديد كليه مقررات راجع به قانون تامين اجتماعي و قانون كار و مقرراتي كه حاكم بر حقوق كار و كارگر باشد را جهت اجراي موضوع اين قرارداد مراعات نمايد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در خصوص حوادث احتمالي و مقررات ناشي از حقوق قانون كار نخواهد داشت .
9- در صورتي كه پيمانكار تشخيص دهد تمام يا قسمتهاي اصلي دستگاههای موضوع قرارداد با توجه به توضيحات مندرج در تبصره 2 ماده 7 فرسوده و يا غير قابل استفاده است. موظف است مراتب را كتبا و به موقع به كارفرما اعلام داشته و در صورت تاييد كارفرما و توافق هزينه‌ها نسبت به رفع نقص اعم از تعمير و يا تعويض اقدام نمايد. در غير اين صورت چنانچه بعلت عدم اجراي مفاد اين ماده خسارتي به كارفرما وارد آيد مسئوليت جبران آن با پيمانكار است.

10- در صورتي كه ورود به قسمت يا قسمت هائي از ساختمان توسط كارفرما براي كارگران پيمانكار ممنوع باشد يا ورود به آن قسمت محتاج حضور نماينده كارفرما باشد قبلا با كارفرما هماهنگ شود تا خللي در امر سرويس و مراقبت ايجاد نشود.

11- پيمانكار در اجراي وظيفه خويش بنحوي عمل خواهد نمود كه اختلالي در محيط كار ايجاد نشود. تعميرات ضروري بايد در حداقل زمان مورد نياز و با رعايت مقررات حفاظتي و نيز پرهيز از ايجاد صداهاي گوش خراش و مخل كار و جلوگيري از آلودگي محيط انجام گيرد.

12-  قطعات تعويض شده پس از تهيه صورت جلسه در قبال اخذ رسيد به كارفرما تحويل داده مي‌شود.

13- پس از انقضاء مدت قرارداد كليه دستگاهها و تجهيزات آن و لوازم به همان صورت كه به پيمانكار تحويل داده شده طي صورت جلسه‌اي با حضور نمايندگان كارفرما به پيمانكار جديد تحويل داده خواهد شد.

14-  بيمه نمودن کاربران دستگاههای تاور کرین و مسافران آسانسور در مقابل حوادث جاني و نقص عضو هر بار حادثه بر عهده کارفرما مي‌باشد.

15- پرداخت كليه حقوق و مزايائي كه طبق قوانين كار و تامين اجتماعي به كارگران پيمانكار موضوع اين قرارداد تعلق مي‌گيرد با پيمانكار است. پيمانكار مكلف است كسور قانوني مشمول ليست حقوق و مزاياي مستخدمين خود را از قبيل (بيمه و ماليات) طبق قوانين مربوطه كسر و به مراجع قانوني ذيربط ارسال نمايد. كارفرما در اين خصوص هيچ گونه تكليف و تعهدي ندارد.

16-  در صورت درخواست كارفرما، پيمانكار موظف است در تهيه و تامين قطعات مورد نياز همكاري نمايد.

17- پاسخگوئي به كليه دعاوي قانوني و خواسته‌هاي كارگران فني و غير فني، تكنسين‌ها و مهندسين تحت پوشش، در محاكم اداري و قضائي و هيئت هاي رسيدگي به دعاوي كارگران با پيمانكار است. به عبارت ديگر رعايت الزامات قانون كار و قانون تامين اجتماعي براي كارگراني كه به خدمت گرفته مي‌شوند با پيمانكار مي‌باشد و بنابر اين پاسخگوئي در برابر شكايات آنان به  عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچ گونه تعهدي در مورد امور استخدامي، رفاهي و پرداخت‌هاي كارگران و ساير الزامات قانون كار و قانون تامين اجتماعي در برابر كارگران موصوف نخواهد داشت.

18- پيمانكار موظف است آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيائي محل و امكانات اجراي عمليات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجراي كار در نظر گرفته و از اين بابت هيچ گونه ادعائي از طرف پيمانكار قابل ادعا نمي‌باشد.

19- پيمانكار موظف است مراحل كار را طوري برنامه‌ريزي نمايد كه مانعي در پيشرفت فعاليت هاي جاري محل اجراي قرارداد بوجود نيايد و در صورتي كه در اجراي اين موضوع خسارتي وارد شود مسئوليت جبران اين خسارت بعهده پيمانكار مي‌باشد.

20- پيمانكار موظف است قبل از شروع كار كليه آئين‌نام‌هاي موجود حراستي، حفاظتي، ايمني كار و يا كاركنان را مطالعه و بررسي نموده و ترتيبات لازم را براي رعايت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورتي كه بعلت عدم رعايت آئين‌نامه‌ها و دستورات جاري از طرف پيمانكار خسارتي به ساختمان و يا اشخاص وارد آيد و يا پيمانكار مشمول جرائمي گردد، كارفرما از اين بابت هيچ گونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت و كارفرما ميزان و مبلغ خسارات را تعيين و كتبا به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پيمانكار پرداخت گردد.

21-  پيمانكار تعهد مي‌نمايد از كارگران فني داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم فني و داراي سلامت جسمي و روحي استفاده نمايد.
22- كارگران مورد استفاده پيمانكار اعم از كارگر فني، تكنسين، مهندس مي‌بايست داراي توانائي انجام وظايف محوله را داشته و همچنين داراي كارت پايان خدمت يا معافيت باشد.

23- پيمانكار متعهد است در شيفت بندي عوامل خود بگونه‌اي عمل نمايد كه هيچ‌گونه خللي در انجام وظيفه محوله بوجود نيايد و با هماهنگي كارفرما تمامي تعطيلات و غيره پوشش داده شود و برنامه تنظيمي بصورت كتبي به اطلاع كارفرما و تصويب آن برسد.

ماده 8 – تعهدات كارفرما :

1-  تامين قطعات و لوازم يدكي درخواست شده از سوي پيمانكار پس از تاييد نماينده كارفرما

2-  كارفرما در حد امكان تسهيلات لازم از قبيل دفتر كار و كارگاه و ………………..  وبا توجه به شرايط قرارداد در اختيار پيمانكار قرار خواهد داد.

3 – تهيه و تامين ابزار، كليه ماشين آلات، داربست، جرثقیل و بالابر را جهت انجام نگهداري در اختيار داشته و كارفرما هيچ گونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.

4 –  پرداخت مبلغ قرارداد مندرج در ماده 3 اين قرارداد پس از دريافت گواهي‌هاي مربوطه و تاييد حسن اجراي تعهدات و با رعايت مفاد ماده 10 اين قرارداد.

5-  كارگران پيمانكار مي‌توانند بر اساس ضرورت در تمام مدت شبانه روز از قسمت هاي مختلف و تجهيزات و تاسيسات موضوع قرارداد بازديد نمايد و در صورت وجود نقص نسبت به رفع آن اقدام كنند

6-   در صورتي كه كارشناس مورد اعتماد طرفين يا كارشناس مراجع قانوني،‌ كارفرما را در استفاده ناصحيح از بالابر ها و تجهيزات جنبي آن مقصر اعلام نمايد مسئوليت جبران خسارت از پيمانكار ساقط مي‌گردد.

7 – گزارش به موقع خرابی دستگاههای مورد قرارداد، تا پیمانکار نسبت به رفع خرابی ها اقدامات لازم را  صورت دهد .

ماده 9 – شرايط فورس ماژور
در صورتي كه اجراي موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندي توافقي بر اثر وقوع رويدادهاي غير قابل پيش‌بيني و خارج از اراده كارفرما و پيمانكار متوقف گردد. شرايط جديد كه در اثر حوادث قهريه و غير مترقبه ايجاد مي‌شود طبق توافق طرفين تعيين خواهد شد.

ماده 10 – نحوه پرداخت :

1-   پرداخت مبلغ مندرج در ماده 3 اين قرارداد بصورت ماهيانه و پس از دريافت گواهي‌هاي مربوطه و تاييد حسن اجراي تعهدات از سوي ……………….. و پس از كسر كليه كسورات قانوني توسط كارفرما انجام خواهد شد.

2-   از هر پرداخت به پيمانكار 5% بابت ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهداري مي‌شود، استرداد 5% سپرده مذكور پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي توسط پيمانكار و با رعايت ماده 38 و اصلاحات الحاقي به آن ممكن خواهد بود.

3- پرداخت آخرين صورتحساب پيمانكار منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و ارائه به كارفرما مي‌باشد.

4- از هر پرداخت به پيمانكار10% مطابق مفاده ماده 3 اين قرارداد بعنوان ضمانت حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده‌ نزد دانشگاه نگهداري مي‌شود و اين مبلغ در پايان قرارداد و در صورتي كه پيمانكار بدون ايجاد خسارت به كارفرما، موضوع قرارداد را بطور كامل به پيمانكار بعدي و يا نماينده كارفرما تحويل نمايد با درخواست كتبي به پيمانكار مسترد مي‌گردد.

ماده 11- سپرده حسن انجام تعهدات :

به منظور حسن اجراي تعهدات موضوع قرارداد، پيمانكار مي‌بايست قبل از مبادله قرارداد معادل 10% از كل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز نقد به حساب سپرده كارفرما و يا تضمين مورد قبول كارفرما تسليم نمايد كه با رعايت مفاد قرارداد و پس از تسويه حساب كامل در انتهاي قرارداد و تاييد كارفرما به پيمانكار مسترد مي‌گردد.

ماده 12 – تاخير وتخلف ازاجراي اين‌قرارداد كه موجب جريمه پيمانكار و نهايتا فسخ مي‌گردد:

1- عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مواد قرارداد يا پائين بودن كيفيت خدمات ارائه شده بنابه تشخيص كارفرما تخلف محسوب شده و كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي بفاصله 7 روز و عدم تغيير رويه پيمانكار، بصورت يك جانبه نسبت به لغو قرارداد و ضبط تضمين حسن اجراي تعهدات به نفع خود اقدام نمايد. اجراي اين بند مانع اجراي مفاد بند‌هاي 2 و3 و4و 5 ماده 12 نمي‌گردد.

2- چنانچه در اجراي مفاد اين قرارداد تاخيري صورت پذيرد، مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خسارت وارده هر روز به مبلغ ………… ريال تعيين كه از محل مطالبات و تضمين حسن اجراي تعهدات و يا ساير سپرده‌ها و اموال پيمانكار توسط كارفرما وصول مي‌گردد.

3- در صورت تكرار تاخير در انجام تعهدات و يا تخلف از مفاد قرارداد بيش از سه مورد كارفرما مي‌تواند قرارداد را يك جانبه فسخ و تضمين حسن اجراي تعهدات را به نفع خود ضبط و وصول نمايد.
4-  عدم حضور به موقع تكنسين‌ها و كارگران و مهندسين مربوط به پيمانكار در زمان ها و يا مكان هاي مقرر به منزله تخلف محسوب مي‌گردد.

5- پيمانكار موظف است خساراتي را كه به واسطه فعل يا ترك فعل و قصور يا تقصير كارگران فني و غير فني، تكنسين‌ها و مهندسين خود به كارفرما يا اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي در محدوده اين قرارداد وارد مي‌شود جبران نمايد. اين امر رافع مسووليت هاي شخصي افراد در مقابل قوانين و مراجع قضائي و حقوقي نيست.

6- در صورتيكه هر يك از كارگران پيمانكار مورد قبول كارفرما قرار نگيرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت كارفرما نباشد پيمانكار موظف است ظرف مدت 48 ساعت پس از ابلاغ كتبي كارفرما نسبت به تعويض آنان اقدام و جانشين مناسب را معرفي نمايد.

ماده 13 – حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين اين قرارداد، موضوع اختلاف از طريق مذاكره به صورت مسالمت آميز حل و فصل مي‌گردد و در غير اينصورت موضوع اختلاف به داوري آقا/خانم/شركت/ موسسه ……………………………………………… ارجاع و تصميم متخذه براي طرفين لازم ‌الاجرا خواهد بود. در طول رسيدگي به اختلاف، پيمانكار مكلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد به كار خود ادامه دهد.

ماده 14 – ساير ضوابط نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری :

1-  پيمانكار حق واگذاري و انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به غير ندارد. در صورت تخلف، كارفرما مي‌تواند با فسخ قرارداد، خسارت وارده را از محل مطالبات و تضمين حسن اجراي تعهدات وصول نمايد.

2-  ساعات انجام كار را ( 8 ساعت ) كارفرما تعيين و پيمانكار مكلف به رعايت آن مي‌باشد.

3- پيمانكار متعهد و مسئول پاسخگوئي كليه حقوق مربوط به كارگران خود در قبال قانون كار و قوانين تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشد و كارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليت و پاسخگوئي در قبال موضوعات ذكر شده ندارد.

ماده 15 – نسخه هاي پيمان نمونه قراداد تعمیرات و نگهداری :

اين پيمان در پانزده (15) ماده و پنج (3) تبصره تنظيم (در دو نسخه) كه هر كدام حكم واحد را دارد.

كارفرما                                                                                              پيمانكار

ليست جزئيات تعميرات و سرویس مربوط به تبصره 3 ماده 7 قرارداد تاور کرین و آسانسور

1-  سرويسهاي روتين اجزاء تاور کرین ها و آسانسورها بصورت هفتگي، ماهيانه و سالیانه نظير روغنكاري، تعويض روغن گيربكس، تعويض قطعات مستهلك شده، بازديد از سيم بكسل، موتور وگيربكس، كابين و اجزاء آن

2- بازدید از سکشن ها و استراکچر دستگاهها ، اتصالات و پین وپیچ ها ، کمربندها ، نردبان های بالا رونده ، سکوها و پاگردها ، کاج و کله قندی و اتصالات و قرقره ها ، کنس گردون و اتصالات ، فلش و کن فلش و اتصالات ، هوک و قلاب و سیم بکسل های مربوطه و وزنه های تعادلی دستگاهها

3-  كنترل و آچار کشی قسمت های متحرک از جمله کنس گردون ، آچار کشی موتورهای گردون ، موتورهای قلاب و موتورهای شاریوت

4- بازرسی از کنتاكتورها، تابلو و مدار فرمان و اینورترها ، چک و بازدید از کلیه میکروسویچ ها و محدود کننده ها

5-  اعلام بموقع ريز قطعات استهلاكي مورد نياز جهت خريد آنها

6 – بازرسی و چک کردن کلیه قطعات آسانسور واتصالات و کمربندها و چک کردن میکروسویچ های آسانسور و پاراشوت دستگاه

2 نظر در “نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری

  1. دادبخش گفت:

    متشکرم عالی بود

    1. ادمین کرین یاب گفت:

      خوشحالیم که مفید واقع شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *